SLOVNÍČEK \\\

Slovníček je určen všem, kteří se chtějí zorientovat v termínech souvisejících se suburbanizací, s rozvojem města obecně i s dalšími souvisejícími obory a tématy. Naleznete zde jak termíny specializovaných vědních disciplín, tak hesla využitelná při praktickém jednání nebo řešení problémů.


 A


  aglomerace (z lat. aglomerare - shlukovat se)
  architektonická studie

 B


  Bike and Ride
  biocentrum
  biodiverzita
  biokoridor
  biota
  biotop
  bonita půdy
  brownfields

 C


  citadela

 D


  dekoncentrace
  denní městský systém
  desurbanizace
  developer
  disturbance
  diverzita krajiny
  dojížďka a vyjížďka
  dotčené orgány státní správy ( DOSS )
  druhy časných sukcesních stádií
  druhy okrajů
  druhy vnitřního prostředí

 E


  edge city
  EIA - Environmental Impact Assessment
  ekosystém
  ekologická stabilita
  exkluze / vyloučení

 F


  fragmentace krajiny

 G


  geodiverzita
  greenfields

 I


  intezita dopravy
  intravilán
  introdukce
  invazní druh
  investor

 J


  jádrové město

 K


  katastrální území - katastr
  Kiss and Ride
  kolaudační rozhodnutí
  komerční suburbanizace
  kompaktní město / zástavba
  konektivita
  kontrolní prohlídka staveb
  krajinné koridory
  krajinná matrice
  krajinné plošky
  krajinný ráz
  krajinný typ
  kvalita života

 L


  limity využití území

 M


  město
  metropolitní region / areál
  metropolizace
  mozaikovost

 N


  nepůvodní (introdukovaný) druh
  nezastavěné a zastavěné území
  nezastavitelné a zastavitelné území

 O


  občanská participace

 P


  paměť krajiny
  Park and Ride (P+R)
  podnikatelské baroko
  polycentrický region
  proluka
  prostorová neshoda (z angl. spatial mismatch)

 R


  regulační plán
  regulativy využití a uspořádání území
  rezidenční suburbanizace
  restituce
  reurbanizace
  rozpočtové určení daní

 S


  satelitní městečko / satelit
  segregace
  separace
  situační plán
  smart development (z angl. správný nebo chytrý rozvoj)
  sociálně prostorová struktura
  sociální kapitál
  sociální polarizace
  sociální prostředí
  sociální soudržnost / koheze
  sociální status
  stabilita krajiny
  stavební řízení
  strategické plánování
  strategické plán
  stupeň automobilizace
  středisková soustava sídel
  sub / urbánní rozvoj
  suburbánní vykořisťování (z angl. suburban exploitation)
  suburbanizace
  suburbanizace sezonní
  suburbium (z lat. sub urbs pod nebo vedle města - tedy předměstí)
  sukcese

 U


  účastníci územního řízení
  účely vyvlastnění
  udržitelný rozvoj území
  urban sprawl (angl., rozpínání města)
  urbanistická koncepce (kompozice)
  urbanistická studie
  urbanizace
  ÚSES (Územní systém ekologické stability)
  uzavřená komunita (z angl. gated community)
  územní plánování
  územní plán
  územní rozhodnutí
  územní řízení

 V


  veřejné projednání
  veřejně prospěšná stavba
  veřejný prostor

 Z


  zastavěné a nezastavěné území
  zastavitelné a nezastavitelné území
  zastavovací studie (plán)
  zázemí města
  zelená vdova
  zemědělský půdní fond
  zrnitost krajiny