ANALÝZY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.


Urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice v období 1996 - 2010 v kontexte migračných trendov
Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice z aspektu vývoja migračných trendov v transformačnom a potranstformačnom období (1996 - 2010), a to na úrovni regiónu ako celku, jeho komponentov (jadro a obvod) i na úrovni obcí. Obdobie do roku 1995 nehodnotíme, keďže územné jednotky, za ktoré existujú spoľahlivé štatistické záznamy o počte obyvateľov a migráciách z tohto obdobia, sú výrazne odlišné od tých súčasných.

NOVOTNÝ, L. (2013): Urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice v období 1996 - 2010 v kontexte migračných trendov | Suburbanizace.cz | 16.5.2013
Analýza aktérů suburbánního rozvoje
"Cílem analýzy je zmapování průběhu a mechanismů procesu nové suburbánní výstavby a identifikace rolí klíčových aktérů, kteří do něj zasahují, jejich možností, práv a omezení v nakládání s krajinou a osídlením. Vzhledem k regionální variabilitě v přístupu jednotlivých činitelů územního rozvoje jsou profily doplněny o příklady vybraných lokalit, kde konkrétní aktivity jednotlivých aktérů rozvoje vedly k vyváženému rozvoji území v zázemí velkých měst anebo naopak znamenaly negativní dopady na životní prostředí lokalit."

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Analýza aktérů suburbánního rozvoje. | Suburbanizace.cz | 8.4.2012
Seriál: Suburbanizace a dálkový průzkum země

Jedním z důležitých úkolů výzkumu suburbanizace je hodnocení rozsahu a charakteru změn využití půdy, které s sebou tento proces přináší. Za tímto účelem v následujícím seriálu představíme postup a výsledky analýz časových řada leteckých snímků (ortofot) a snímků z družice QuickBird, které tyto změny velmi podrobně zachycují. Výstupy analýz (tabulky zachycující rozlohy kategorií využití půdy v jednotlivých analyzovaných letech, mapy změn využití území, mapy stabilních ploch) jsou jasným dokladem toho, k jakým změnám a v jakém rozsahu v území dochází. V jednotlivých dílech seriálu budou postupně představeny výsledky analýz v jednotlivých modelových územích.

[ Úvod a metodický vstup >>] 

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Využití dat dálkového průzkumu Země pro analýzu prostorových vzorců suburbanizace. | Suburbanizace.cz | 2.12.2010

[ Seriál 1. díl - Jirny >>] 

KUPKOVÁ, L., NOVÁK, J. (2010): Analýza vývoje suburbanizace na základě dat DPZ v obci Jirny. | Suburbanizace.cz | 2.12.2010

[ Seriál 2. díl - Průhonice >>] 

POTŮČKOVÁ, M. (2011): Analýza vývoje suburbanizace na základě dat DPZ v obci Průhonice. | Suburbanizace.cz | 19.5.2011

[ Seriál 3. díl - Květnice >>] 

KUPKOVÁ, L. (2011): Analýza vývoje suburbanizace na základě dat DPZ v obci Květnice. | Suburbanizace.cz | 28.12.2011

Proces suburbanizace, demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy: případová studie Mukařovska
Cílem textu je hodnocení změn v demografickém vývoji sedmi obcí Mukařovska, s důrazem na nárůst dětské složky obyvatel a jejich dopad na kapacity základních a mateřských škol. Vstupní část příspěvku se v rámci zasazení do obecného kontextu věnuje demografickému vývoji v celém pražském zázemí. Následující text se zabývá analýzou demografického vývoje Mukařovska v souvislosti s kapacitami místních školských a předškolských zařízení. Závěrečná kapitola příspěvku se věnuje hodnocení přístupu představitelů jednotlivých obcí k dané problematice. V této části vycházím zejména z řízených rozhovorů, které jsem uskutečnila ve čtyřech sledovaných obcích.

BENÁČKOVÁ, K. (2011): Proces suburbanizace, demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy: případová studie Mukařovska. | Suburbanizace.cz | 15.12.2011
Vývoj suburbanizácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava v rokoch 1995 až 2009
Suburbanizáciou chápanou v kontexte procesu sa v histórii geografie, ale aj iných príbuzných vedách, zaoberalo množstvo autorov. Vďaka tejto skutočnosti dnes jestvuje veľký počet definícií a názorov na jej vývoj, či podstatu. Možno skonštatovať, že suburbanizácia má relatívne dobre spracovanú teoretickú bázu, či už platnú pre globálne prejavy suburbanizácie, alebo individuálne, spravidla viažuce sa na štátnu a regionálnu dimenziu, kde politický vývoj a vplyv predstavuje významný prvok, ktorý spôsobuje odchýlky od globálne chápanej suburbanizácie. Pre suburbanizáciu teda platia určité individuálne prejavy od sídla k sídlu, resp. od krajiny ku krajine napriek podstatným pravidelnostiam, ktoré možno na základe štúdia teórie očakávať. Táto skutočnosť je zároveň príčinou veľkého množstva subjektívne chápaných názorov a definícií z rôznych krajín, či škôl.

TÓTH, V. (2011): Vývoj suburbanizácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava v rokoch 1995 až 2009. | Suburbanizace.cz | 6.10.2011
Zábor půd komerční výstavbou podél dálnice D1
Fenomén suburbanizace je velmi často diskutován zejména z pohledu socioekonomického, méně často je však nová zástavba v zázemí měst nebo okolo významných dopravních tahů hodnocena z hlediska jejích dopadů na přírodní prostředí. Vliv suburbánního rozvoje na přírodní sféru je rovněž závažný , neboť ovlivňuje a modifikuje řadu přírodních složek, jako je reliéf, klima, ovzduší, půdu, organismy či zásoby vody. Změny způsobené pronikáním komerční a rezidenční suburbánní výstavby do volné krajiny jsou často nevratné a díky značně rozvolněné povaze zástavby ovlivňují rozsáhlé plochy. Suburbanizace je jedním z nejvýznamnějších procesů měnící řadu dílčích přírodních složek, ale projevující se i komplexně změnou krajinného rázu a ztrátou identity místa.

HAVEL, P., CHUMAN, T. (2011): Zábor půd komerční výstavbou podél dálnice D1. | Suburbanizace.cz | 16.6.2011
Nové koncentrace pracovních příležitostí v zázemí Prahy
Sídelní struktura České republiky doznala v posledních dvou dekádách výrazných změn. Z geografického hlediska „bleskové“ procesy významně proměňují tvář metropolitních areálů českých měst. V souvislosti se současnými změnami v metropolitních areálech českých měst se příspěvek na příkladu Prahy soustředí na probíhající dekoncentraci ekonomických aktivit do jejího zázemí, tj. na proces označovaný také pojmem komerční suburbanizace (Ouředníček a kol. 2008). Komerční suburbanizace má na charakter blízkého okolí Prahy značný vliv a její důsledky, v podobě rozlehlých skladových a nákupních areálů, jsou v příměstské krajině na první pohled velmi zřetelné.

KOLOUŠEK, P. (2011): Nové koncentrace pracovních příležitostí v zázemí Prahy. | Suburbanizace.cz | 21.4.2011
Regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja
Urbánny vývoj a priestorová redistribúcia obyvateľstva patria medzi časté objekty geografického výskumu. Od 70. rokov minulého storočia boli v USA i západoeurópskych krajinách pozorované zmeny v dlhodobých migračných trendoch, čo sa odrazilo na zvýšenom záujme geografie o štúdium priestorovej redistribúcie obyvateľstva v mestských regiónoch. Výsledkom tohto záujmu bolo koncipovanie viacerých teórií a konštruovanie modelov, z ktorých si azda najväčšiu pozornosť získali model životného cyklu mesta a model diferenciálnej urbanizácie. Využitie týchto modelov vo výskume priestorovej redistribúcie obyvateľstva na Slovensku je však zatiaľ pomerne zriedkavé.

NOVOTNÝ, L. (2011): Regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja. | Suburbanizace.cz | 17.2.2011
Bytová výstavba v zázemí Bratislavy
Bratislava a jej bezprostredné zázemia patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce regióny Slovenska. Po stabilizácii politickej a ekonomickej situácie sa od polovice 90-tych rokov začínajú pri bytovej výstavbe stávať rozhodujúcimi najmä požiadavky trhu a záujmy investorov (Halász, Džupinová 2007). Nové trendy v preferenciách obyvateľov sa prejavujú aj prostredníctvom migrácie mestského obyvateľstva do vidieckeho zázemia miest, ktoré ponúka nielen dostatok voľného priestoru na novú výstavbu, ale aj príjemnejšie prostredie pre život a predovšetkým nižšie náklady na zaobstaranie si bývania. Tento proces býva označovaný ako suburbanizácia (Sýkora 2003, Ouředníček 2003, Matlovič 2004) a jej prejavy môžeme pozorovať nielen v okolí Bratislavy, ale aj väčších slovenských miest. Cieľom príspevku je zhodnotenie vývoja bytovej výstavby v Bratislave a v obciach nachádzajúcich sa v jej zázemí v období rokov 2003-2008.

ŠVEDA, M.(2011): Bytová výstavba v zázemí Bratislavy. | Suburbanizace.cz | 13.1.2011
Pohled tří generací na život v městské části Praha - Kunratice
Dnešní představa o ideálním prostředí bydliště se oproti minulosti liší. Díky modernizaci a vývoji lidské společnosti se v současnosti klade důraz na mnohostrannou občanskou vybavenost, kvalitní infrastrukturu a vzhled prostředí. Městská část Praha - Kunratice je toho důkazem. V posledních letech směřuje místní radnice nemalé finanční prostředky do zvelebování veřejných prostor a zázemí školních budov. Během života prochází člověk různými životními fázemi a jeho požadavky na prostředí bydliště se mění. Ve svém průzkumu se proto zabývám hodnocením rezidenční spokojenosti v závislosti na životním cyklu obyvatel. Jako zájmová oblast byla zvolena okrajová městská část hlavního města, a to Praha - Kunratice. Do šetření byli zařazeni rezidenti, kteří jsou silněji fixováni na místo bydliště a kteří byli rozděleni na cílové skupiny "student", "mladá rodina" a "senior". Záměrně byla vynechána skupina ekonomicky aktivních obyvatel, u nichž předpokládám nejmenší omezení ve volném pohybu v okolí bydliště i na území celého města.

HRUŠKOVÁ, T. (2010): Pohled tří generací na život v městské části Praha - Kunratice. | Suburbanizace.cz | 14.10.2010
Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice
Suburbanizace zásadním způsobem ovlivňuje životní prostředí člověka, jeho přírodní, kulturní i socioekonomické složky. Ve zprávě vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA, 2006) je suburbanizace zmiňována jako klíčový proces probíhající ve státech EU, který má na svědomí celou řadu negativní dopadů na krajinu. Krajina jakožto součást přírodního a kulturního dědictví, jejíž ochrana je zakotvená v národní legislativě a mezinárodních právních dokumentech, doznává díky suburbanizačnímu procesu zásadních změn a potenciálně je jimi ohrožena celá řada nenahraditelných krajinných funkcí (produkce potravin, biotopů pro organismy, rekreační funkce, retenční funkce atd.) (Chuman & Romportl 2008).

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. | Suburbanizace.cz | 16.9.2010
Výzkum spokojenosti s bydlením v MČ Praha 22
Městská část Praha 22 - Uhříněves je sice součástí Hlavního města Prahy, nicméně její pozice na okraji města (obr. 1) ji předurčuje k intenzivní bytové výstavbě. V současné době probíhá na jejím území rozsáhlá výstavba nových rodinných a bytových domů, do nichž se stěhují noví obyvatelé, především z Prahy, ale i mimopražského okolí. Nová bytová výstavba se rozděluje mezi všechny obce správního obvodu Praha 22, ale vzhledem k dominantní roli, jakou právě Uhříněves v celém správním obvodě hraje, se nejmasivnější výstavba soustřeďuje právě do této městské části. Již v současné době se tato lokalita potýká s problémy související s prudkým zvyšováním počtu obyvatel a v budoucnu, pokud se naplní plány developerů, se bude situace ještě dále zhoršovat.

HÜNDL, V. (2010): Výzkum spokojenosti s bydlením v MČ Praha 22. | Suburbanizace.cz | 6.5.2010
Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic
Bydlení ve vlastním rodinném domě se zahradou je snem mnoha lidí a v posledních letech docházelo u řady z nich také k jeho naplnění. Tato vize většinou přesahuje hranice vlastního pozemku, lidé často touží po návratu ke klidnému bydlení v malém sídle s lepším životním prostředím. Příchod nových obyvatel do suburbánních lokalit však nemění jen fyzickou podobu cílových lokalit (jeho urbanismus a architekturu), ale znamená také zásah do jejich společenského života. …

VOSLAŘOVÁ, K., PULDOVÁ, P. (2010): Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic. | Suburbanizace.cz | 8.4.2010
Dopravní chování obyvatel suburbií - případová studie Jesenice
Suburbanizace je proces, který dynamicky přetváří krajinu v zázemí velkých měst. Probíhající změny mají jak pozitivní tak i negativní vliv na fyzické a sociální prostředí suburbánních oblastí (Ouředníček a Temelová, 2008). Jedním z významných negativních dopadů suburbanizace je velmi silný nárůst intenzity osobní automobilové dopravy (Volaufová a kol., 2007) způsobený každodenní dojížďkou ze zázemí do jádrového města (Novák 2008). Mezi suburbanizací a individuální automobilovou dopravou existuje oboustranný vztah.

PERGL, O., NOVÁK, J. (2010): Dopravní chování obyvatel suburbií - případová studie Jesenice. |
Suburbanizace.cz | 4.3.2010
Budoucí kapacity základního školství na úrovni obcev suburbánním pásmu Prahy: případová studie obce Šestajovice
V posledních letech dochází v České republice k výrazným demografickým změnám, mezi nejvýraznější patří změny v úrovni plodnosti, což v důsledku vede ke změnám v počtu dětí ve školním věku. Přes celorepublikové trendy však existují lokality a regiony, jejichž demografický a populační vývoj je zcela odlišný (Müller, 2009). Rozsahem i populační velikostí významná území s podstatně odlišným populačním a demografickým vývojem představují zejména zázemí některých velkých českých měst. V obcích v zázemí velkých měst jsme již od poloviny 90. let svědky rostoucího přílivu nových obyvatel, který je spojován s procesem suburbanizace (Ouředníček, 2008).

PISKÁČKOVÁ, Z. (2010): Budoucí kapacity základního školství na úrovni obce v suburbánním pásmu Prahy: případová studie obce Šestajovice. | Suburbanizace.cz | 4.2.2010
Vývoj obyvatelstva vybraných metropolitních areálů v transformačním období
Cílem příspěvku je analýza populačního vývoje pražského, plzeňského, brněnského a ostravského metropolitního areálu v transformačním období. Podrobně jsou analyzovány trendy v migraci a přirozeném přírůstku obyvatelstva. Text reflektuje významné změny v reprodukčním chování obyvatelstva spojené s výrazným poklesem porodnosti v metropolitních areálech v 90. letech 20. století a dále se zaměřuje na odlišnou migrační atraktivitu jednotlivých metropolitních areálů a jejich dílčích částí v transformačním období.

KARÁSEK, M. (2010): Vývoj obyvatelstva vybraných metropolitních areálů v transformačním období. |
Suburbanizace.cz | 7.1.2009
Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji po roce 2000
Od roku 2000 bylo v Praze dokončeno téměř 35 tisíc nových bytů, ve Středočeském kraji přibližně o 1500 méně. Mezi lety 2004 až 2007 došlo v porovnání s předchozím obdobím v obou sledovaných územích k nárůstu počtu dokončených bytů zhruba na dvojnásobek (viz tabulka 1). Rovněž intenzita bytové výstavby se v Praze i ve Středočeském kraji zdvojnásobila. Zatímco v Praze byly tři čtvrtiny nových bytů dokončeny v bytových domech, ve Středočeském kraji převažuje stejným poměrem výstavba bytů v rodinných domech.

TEMELOVÁ, J. (2009): Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji po roce 2000. | www.suburbanizace.cz | 3.9.2009
Fyzické prostředí v nových suburbánních lokalitách
Ohraničování a uzavírání rezidenčních lokalit, ať už v extrémní podobě ulic přehrazených uzamčenou branou, či ve formě různých zákazových značek, lze jednoznačně vnímat jako negativní jev. Je zřejmé, že takový způsob izolace přináší řadu nežádoucích důsledků, od omezení průchodnosti území po vytvoření sociální bariéry, kdy fyzické a symbolické oddělení nové čtvrti omezuje komunikaci mezi lidmi uvnitř a vně "pevnosti".OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Fyzické prostředí v nových suburbánních lokalitách. | www.suburbanizace.cz | 5.3.2009
DOPAD SUBURBANIZACE NA DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ
Rezidenční suburbanizace, tedy příliv obyvatelstva z jádrových částí velkých měst do jejich zázemí, přináší do života rozvíjených obcí nové prvky. K nejznámějším negativním dopadům pro suburbánní obce patří zejména dopravní zátěž pracovní dojížďky, vnášení elementů městské architektury a s novými obyvateli i příchod nového životního stylu.

Analýza v upravené formě vyšla v časopise Obec a Finance.
MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí. Obec a finance, 13 (1), s. 28-29.
SPATIAL PATTERN OF SUBURBANIZATION IN THE CZECH REPUBLIC
Suburbanizace je jedním z nejvýznamnějších procesů měnících současnou krajinu. Postupné "přelévání" města do krajiny, lze postihnout několika způsoby. Cílem příspěvku je uvedení možné metody stanovení prostorového rozmístění suburbanizace a stručné představení výsledků analýzy změnové databáze. Popsány jsou jednotlivé lokality, kde proběhly nejvýznamnější změny v rozsahu rezidenční i komerční zástavby během první vlny suburbanizace v 90. letech.Chuman, T. - Romportl, D. (2008): Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic. In: Dreslerova J. (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25. května v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, p. 33-37, ISBN 978-80-87154-19-9