ZASTAVITELNÉ A NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění vymezené územním plánem obce. Mimo takto vymezené území výstavba není dovolena. Nezastavitelné území je ta část území, která není územně plánovací dokumentací vyznačena jako území zastavěné nebo zastavitelné území, a je označeno jako území, kde nesmí být realizována výstavba.