O PROJEKTU \\\

Informační portál www.suburbanizace.cz je určen pro široký okruh zájemců o suburbánní rozvoj z řad odborné i laické veřejnosti. Cílem suburbanizace.cz je předávat informace a zkušenosti s fenoménem suburbanizace v České republice, diskutovat problémy spojené se suburbánním rozvojem a prezentovat dobré a špatné příklady nakládání s fyzickým i sociálním prostředím v zázemí českých měst.

Internetové stránky vznikly jako součást projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí realizovaného v rámci resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky. Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2011. Výsledky a informace o projektu naleznete na stránkách výzkumné skupiny Urbánní a regionální laboratoře URRlab.

V současné době řeší výzkumný tým URRlab projekt Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území.

Cílem projektu je vytvořit metody a postupy sloužící k prognóze demografického vývoje suburbánních obcí v zázemí našich měst, k předvídání dopadů specifického demografického vývoje v těchto obcích a k identifikaci sociálních potřeb specifických demografických a sociálních skupin místních obyvatel. Projekt se zaměřuje na současné problémy a budoucí rizika plynoucí z nevyváženého demografického vývoje suburbánních obcí a z nerovnoměrně rozložené poptávky obyvatel po místní sociální infrastruktuře. Konkrétní výsledky projektu zahrnují 15 specializovaných map zpracovaných na základě terénního šetření a analytické práce a následné syntézy v GIS se zanesenými dílčími částmi populační prognózy na dvou řádovostních (geografických) úrovních hodnocení (suburbánní zázemí Prahy, spádová oblast obce Dolní Břežany), metodiku pro výpočet budoucího demografického vývoje a sociálních potřeb (infrastruktury) s ohledem na plánovanou bytovou výstavbu v suburbánních obcích a čtyři články v profesních recenzovaných časopisech. Celkem osm výsledků bylo realizováno v roce 2012, dvanáct jich pak bude realizováno do konce roku 2013.

Projekt TD010049 je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky

Výstupy projektu naleznete na stránkách výzkumné skupiny Urbánní a regionální laboratoře URRlab.Stručné představení již realizovaného projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí

Suburbánní rozvoj představuje v současnosti nejintenzivnější proces transformující sídelní strukturu post-socialistických zemí. Zároveň jde o proces s výraznými dopady na životní prostředí metropolitních regionů, ekonomiku i společnost České republiky jako celku. Mezi stěžejní procesy suburbánního rozvoje patří dekoncentrace rezidenční, pracovní a částečně i obslužné funkce z jader měst do jejich zázemí, která postupně rozšiřuje urbanizované oblasti do venkovského osídlení i volné krajiny. Hrozbou pro životní prostředí je především nekoordinovaný rozvoj výstavby rodinných domů, nákupních a logistických areálů, průmyslu a dopravních staveb a jejich živelná lokalizace do okolní krajiny.

Cílem projektu je zhodnocení územního rozsahu a intenzity suburbanizace v České republice a identifikace jejích důsledků z hlediska udržitelného rozvoje krajinné a společenské sféry. Naší snahou je vytvořit systém indikátorů pro hodnocení rozsahu a důsledků suburbanizace a navrhnout opatření vedoucí k prevenci a zmírnění jejích negativních důsledků. Dalším cílem je zpřístupnit výsledky základního výzkumu širší odborné veřejnosti a předat je vhodnou formou uživatelům území.