GEODIVERZITA

Zahrnuje rozmanitost neživého prostředí, tj. rozmanitost geologickou, půdní, reliéfovou, klimatickou, hydrologickou.