PUBLIKACE \\\ Odkazy

 

Strategický plán mikroregionu - spolupráce obcí pro lepší rozvoj území?

Nová webová (http://diplom.anderova.cz) stránka informuje o neformálním mikroregionu čtyř obcí v okresu Praha-západ. V rámci diplomové práce na Fakultě architektury ČVUT zjišťuji, jak se obce doposud rozvíjely a předvídám, jak asi mohou vypadat v budoucnu. Díky spolupráci v mikroregionu mohou obce v budoucnu poskytovat některé služby společně a tak ušetřit a zároveň zajistit dobrou úroveň těchto služeb. Na webu je nyní k vidění současný stav obcí, postupně bude možné účastnit se i diskuze. Během několika měsíců bude k vidění strategický plán.

Anna Anděrová, 24.6.2010

 

 INSTITUCE  


Portál pro veřejný prostor Plzně
Společnost Plzeň 2015 spustila tento portál jako platformu zastřešující programy s tématem veřejného prostoru a společenství. Cílem portálu je navázat vztah s širokou veřejností i externími odborníky a pomoci jim rozvíjet plzeňský veřejný prostor, zmapovat stávající stav veřejného prostoru v Plzni včetně existujících realizačních i akademických projektů a vizí a poskytnout zázemí a podporu projektům věnujícím se tématu veřejného prostoru.

Architekti ve škole
Iniciativa ARCHITEKTI VE ŠKOLE se soustředí na podpoření tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání. Projekty uveřejněné na této internetové platformě slouží jako sdílená zkušenost a inspirace k obohacení školního vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ministerstvo životního prostředí
Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí ČR.

Portál veřejné správy
Rozcestník informací a kontaktů na veřejné instituce České republiky (ministerstva, krajské úřady, stavební úřady atd.).

Přírodovědecká fakulta PřF UK
Oficiální stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Sociologický ústav AVČR
Oficiální stránky Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.

Ústav územního rozvoje
Oficiální stránky Ústavu územního rozvoje. Můžete zde nalézt publikace týkající se územního plánování, časopis Urbanismus a územní rozvoj, evidenci územně plánovací činnosti nebo slovník územního plánování.

Technická správa komunikací hlavního města Praha
Stránky Technické správy komunikací hlavního města Prahy

Forum 2000
Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí naše civilizace. Zkoumá cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů, jejichž hlavními komponenty jsou náboženství, kultura nebo etnická příslušnost. Poskytuje platformu pro otevřenou diskusi o těchto důležitých tématech a podporuje globální dialog.

STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Základním cílem této společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

Cenelc
Nevládní obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činnost je zaměřená na podporu a realizaci implementace Evropské úmluvy o krajině (the European Landscape Convention CETS No.176, dále jen ELC) a prosazování principů subsidiarity a trvale udržitelného vývoje české kulturní krajiny

 

 DOKUMENTY  


Stavební zákon
Text zákona o územním plánování a stavebním řádu.

Strategie udržitelného rozvoje ČR
Text vládního dokumentu Strategie udržitelného rozvoje České republiky.

Limity využití území
Příručka vydaná Ústavem územního rozvoje, která se zabývá problematikou limit využití území.

Principy a pravidla územního plánování
Internetová publikace Ústavu územního rozvoje, která podrobně seznamuje s principy a pravidly územního plánování

 

 INFORMAČNÍ ZDROJE  


  GeoPortal Praha - OTEVŘENÁ geografická data Prahy na jednom místě!
Na základě platných Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy zajišťovaným IPR Praha, která jsou účinná od 1. 4. 2015, jsou geografická data Prahy poskytována formou otevřených datových formátů a webových služeb.

  Interaktivní mapa obyvatelstva 1921 - 2011
Aplikace slouží k vizualizaci vybraných historických statistických dat pro území Česka.

  Interaktivní mapa obyvatelstva Prahy 1921 - 2011
Aplikace slouží k vizualizaci vybraných historických statistických dat pro území Prahy.

  Atlas obyvatelstva
Specializovaný internetový časopis zaměřený na publikaci recenzovaných mapových děl s tematikou obyvatelstva, kvality života, bydlení, mobility a osídlení na území Česka.

NIKM. Národní inventarizace kontaminovaných míst
V rámci 1. etapy projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) byla vytvořena ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let. Cílem projektu je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst v České republice.

Urban Soil Management Strategy
Portál se věnuje problematice využívání půdních zdrojů ve městech a obcích střední Evropy.

Český statistický úřad
Stránky Českého statistického úřadu.

Institut regionálních informací
Stránky Institutu regionálních informací, s.r.o., který se zabývá dotačním poradenstvím, územním rozvojem a plánováním, bydlením aj.

Česká informační agentura životního prostředí (Cenia)
Stránky České informační agentury životního prostředí. Můžete zde nalézt informace z oblasti životního prostředí (např. o nástrojích ochrany životního prostředí, Místní agendě 21, environmentální ekonomice a politice).

Portál územního plánování
Veřejný portál s informacemi nejen z oblasti územního plánování. Můžete lze nalézt věcné informace o územním plánování, kontakty na subjekty územního plánování a přehled stavu územně plánovací činnosti v ČR.

Portál evidence územně plánovací činnosti obcí

Demografie
Portál nabízející demografické informace, analýzy a komentáře.

Obec a finance
Stránky časopisu Obec a finance zabývající se problematikou spojenou se správou obcí a měst (ekonomické otázky, územní veřejná správa, infrastruktura, regionální politika, legislativa atd.).

Moderní obec
Stránky časopisu Moderní obec, který poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic.

Portál občanská společnost - návod k použití
Stránky obsahují rozmanité rady, jak participovat na veřejném životě a rozhodování.
Veřejný portál, kde můžete nalézt přehled územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a jejich stavu rozpracovanosti za všechna území České republiky.

Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska
Stránky s informacemi o lidové architektuře.

Mestskymarketing.cz
Stránky výzkumného projektu, který se zabývá problematikou městského marketingu.

Laboratoř geografických informačních systémů
Stránky Laboratoře geografických informačních systémů, která působí na Fakultě architektury ČVUT. Zabývá se výzkumem geografických dat a aplikací informačních systémů v oboru urbanismu a územního plánování

Theses.cz
Internetový portál provozovaný Masarykovou univerzitou, na kterém jsou dostupné vysokoškolské kvalifikační práce.

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab)
Stránky Urbánní a regionální laboratoře, která působí na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se výzkumem a praktickými problémy měst, osídlení, regionálního rozvoje a příbuzných oborů z pozice sociální geografie.

Dvě Prahy
Portál umožňuje porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycených na ortofotomapách. Dnešní stav Prahy můžete porovnat s obdobími před 80ti, 60ti, 40ti a 20ti lety na podkladě historických leteckých snímků od roku 1938 do 2013. Aplikace vznikla v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekci prostorových informací, její konkrétní zrod datujeme do přelomu r. 2013/2014.