ÚČASTNÍCI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Účastníkem každého územního řízení je obec a ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Nejčastěji je to navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena (např. sousedé).