TEORIE \\\ Úvod do problematiky a obecná témata

Co chápeme pod pojmy urbanizace, suburbanizace a urban sprawl, jaké jsou druhy suburbánního rozvoje? Následující kapitola podává teoretický vstup do problematiky suburbanizace, který je srozumitelnou formou a na příkladech rozebrán v následujících pěti tématech:

  • Suburbanizace, co to je a jaké má podoby?
  • Prostorový vývoj měst, urbanizace
  • Zázemí města
  • Urban sprawl
  • Satelitní městečko

Suburbanizace, co to je a jaké má podoby?
Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o typický proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji našich měst.
Prostorový vývoj měst, urbanizace
Česká republika má poměrně hustou sídelní síť s mnoha menšími městečky a vesnicemi, která je téměř neměnná již od středověku. Zakládání nových sídel je v posledních staletí spíše výjimečné. Dochází však k postupné přeměně venkovské krajiny, společnosti a osídlení na městské. Tento proces poměšťování označujeme jako urbanizaci.
Zázemí města
Zázemí tvořilo v historii blízké okolí města, které zásobovalo městské obyvatelstvo zemědělskými produkty a náleželo pod správu většího centra. Vztah města a zázemí se postupně proměňoval a měnil se i charakter a velikost stále více vzájemně propojených částí městských regionů (aglomerací).
Urban sprawl
Urban sprawl je druhem suburbanizace, který je možno považovat za nejvíce nežádoucí z ekonomického, sociálního i environmentálního pohledu. Sprawl neboli rozlézání do volné většinou zemědělské krajiny je charakteristický neřízenou a nepromyšlenou výstavbou jak rezidenčních tak komerčních areálů v zázemí měst.
Satelitní městečko
Pro nově vystavěné celky v zázemí města se v průběhu 90. let vžil v České republice název satelitní městečka. Odborníci označují sídla v těsném zázemí napojená na jádrové město suburbia, česky předměstí. V české literatuře se můžeme dočíst také o aglomerovaných obcích, které jsou navázány na jádrová města především dojížďkou do práce.
... publikace na www.suburbanizace.cz
V sekci publikace naleznete množství prací věnovaných suburbanizaci a souvisejícím tématům. Publikace jsou rozděleny do několika sekcí, ve kterých se můžete dozvědět více o procesech v zázemí českých měst. Ke stěžejním dílům věnovaným americké a evropské suburbanizaci jsou postupně zveřejňovány krátké recenze. Důležité termíny je možno najít ve Slovníčku.