PUBLIKACE \\\ Odborné

Na tomto místě jsou shromážděny publikace s tematikou suburbanizace. Většina prací je k dispozici v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Některé publikace najdete ke stažení přímo na našem webu. Přehled je postupně doplňován anotacemi a recenzemi stěžejních publikací.

 

KOLEJKA, J. (2013): Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska.
Praha, Academia, 439 s.

Čtenáři je v této knize předložen velmi komplexní vhled do studia krajiny jakožto vědní disciplíny. Šíře záběru se odráží jak ve škále témat, kterým se publikace věnuje (teoretická východiska, metodologie výzkumu, aplikace poznatků atd.), tak ve spektru přístupů, které autor považuje za nezbytné integrovat v rámci ať už základního, či aplikovaného výzkumu. Kniha není omezena pouze na fyzickogeografické, popřípadě ekonomické chápání krajiny, ale jsou v ní zahrnuty také sociální, kulturní a duchovní dimenze. Text obsahuje bohatý odkazový aparát na související literaturu z různých oblastí, nechybí zde ani odkaz na práce s filozofickým zaměřením, jakými jsou například díla Václava Cílka, Jiřího Sádla čí francouzského filozofa Henriho Lefebvra.
[ více >>] | přidáno dne 31.8.2014

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2014): Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.
Tým Urbánní a regionální laboratoře (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) zpracoval v roce 2012 novou metodiku vymezení suburbánních oblastí v České republice. Účelem je nabídnout všem zájemcům z akademické sféry i praxe analytický nástroj pro hodnocení struktury osídlení a regionálních procesů v České republice. Metodika doplňuje tradičně používanou velikostní kategorizaci o lokalizaci těch obcí, které jsou navázány jako suburbia na města s více než 10 tisíci obyvateli. Třetí verze metodiky je doplněná třemi specializovanými mapami a excelovým souborem s kódy obcí vhodnými pro statistické analýzy a GIS zpracování. Zjednodušeně lze tedy říci, že metodika, specializovaná mapa a přiložená excelová databáze rozčleňuje obce České republiky na města, suburbánní obce a zbývající (venkovské) osídlení a umožňuje tak přesnější interpretaci některých regionálních procesů.

Základní charakteristika obcí v jednotlivých zónách suburbanizace

Charakteristika Zóna 1Zóna 2Zóna 3Celkem
Počet obcí v zóně 1122417711124
Počet obyvatel ve všech obcích v zóně (2011) 152 tis.274 tis.1 193 tis.1 619 tis.
Počet přistěhovalých na 100 obyvatel v obci (1997-2010) 64493741
Průměrný počet nových bytů v obci (1997-2010) 234945481
Průměrná roční intenzita přistěhování na 1000 obyvatel (1997-2010)45 ‰35 ‰26 ‰29 ‰
Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok (1997-2010) 12,05,92,54,0

Seznam obcí | Text metodiky | Osvědčení o certifikaci | Specializovaná mapa | aktualizováno dne 2.7.2014
TEMELOVÁ J., NOVÁK, J. a kol. (2013): Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

V rámci projektu "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" podpořeném Technologickou agenturou ČR byla zpracována Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích. Na základě údajů o rozsahu a struktuře plánované bytové výstavby umožňuje metodika odhadnout vývoj počtu obyvatelstva, věkovou strukturu a sociální potřeby jednotlivých skupin obyvatelstva dynamicky rostoucích obcí. Výstupem je kromě textu metodiky také speciální internetová aplikace, která vypočte modelovou projekci na základě uživatelem zadaných vstupních parametrů. Metodika byla v červnu 2014 certifikována Ministerstvem pro místní rozvoj.
OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla, lidé.
Academia, Praha, 200 s. ISBN: 978-80-200-2226-4.
V nakladatelství Academia vychází nová kniha věnující se jevům a procesům odehrávajícím se za městem nebo vedle města (sub urbs). Editory knihy Sub Urbs: krajina, sídla a lidé jsou Martin Ouředníček, Petra Špačková a Jakub Novák z týmu URRlab, kteří se tématu suburbanizace věnují dlouhodobě. Kniha zároveň představuje jeden z výsledků projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí, který byl realizován na třech katedrách geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2007-2011. Na fenomén suburbanizace, tedy na proces decentralizace některých původně městských funkcí do zázemí měst, autoři pohlíží především jako na proměnu příměstské krajiny, prostorové a sociální organizace sídel a interakci lidí původně bydlících a nově přicházejících do suburbií z prostředí měst. Pestrost pohledů na proces suburbanizace a přístupů k jejímu výzkumu je zajištěna širším kolektivem autorů zahrnujících kromě sociálních geografů i fyzické geografy, kartografy, sociology, urbanisty či architekty. Jednotlivé kapitoly se věnují teoretickému či metodologickému pojetí suburbanizace, případovým studiím v České republice či možností aplikace poznatků ze základního výzkumu do praxe. Kapitoly se zaměřují nejen na suburbánní rozvoj v Pražském metropolitním regionu, ale i v zázemí dalších měst, v Brně, v Plzni či v Olomouci.
[ více >>] | přidáno dne 18.6.2013
OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí.
In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti 3.-7. září 2012. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. ISBN: 978-80-210-6110-1.

V posledních dvou desetiletích dochází k významné proměně migračních preferencí i migračního chování obyvatelstva v Česku. Tato tendence je ovlivňována postsocialistickou transformací i demografickými, ekonomickými a technologickými změnami uplatňujícími se v Evropě. Příspěvek přináší dokumentaci migrační bilance v posledních dvou desetiletích (1992-2010) se zvláštním zaměřením na kategorii nejmenších obcí s méně než 500 obyvateli. Empirická část využívá individuální migrační data v podrobnosti obcí Česka a členění sídelního systému na urbánní, suburbánní a rurální obce.
Ourednicek.pdf | přidáno dne 11.4.2013

POPJAKOVÁ, D. (2013): Identifikácia a evaluácia migračných prúdov obyvateľstva v zázemí Českých Budějovíc.
In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti 3.-7. září 2012. Masarykova univerzita, Brno, s. 256-266. ISBN: 978-80-210-6110-1.
Článok sa obmedzuje na hodnotenie troch druhov migračných prúdov, označovaných v širších súvislostiach ako postsocialistická suburbanizácia - kontraurbanizácia - reurbanizácia, na báze analýzy tvrdých dát, na príklade migračných tokov medzi juhočeským stotisícovým krajským mestom a jeho zázemím. Hranice záujmového územia sú totožné s administratívnymi hranicami okresu. Priemerná hrubá miera migračného salda v obcích v rokoch 1992 - 2009 nad 10 ?, vzdialenosť od centra mesta do 10 km, resp. Dostupnosť prostriedkami mestskej hromadnej dopravy, vymedzuje mesto a jeho suburbánnu zónu na jednej, a vidiek na strane druhej.
Popjakova.pdf | přidáno dne 11.4.2013
VAVROUCHOVÁ, H., KŘENOVSKÁ, I., PÁKOZDIOVÁ, M. (2013): Dynamika krajiny v zázemí města Brna pod vlivem suburbanizačních procesů.
In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti 3.-7. září 2012. Masarykova univerzita, Brno, s. 307-314. ISBN: 978-80-210-6110-1.

Významným faktorem podílejícím se na změnách struktury a funkce krajiny je bezesporu suburbánní výstavba v okolí větších měst. Pro základní vyhodnocení rizik spojených s rozšiřováním zástavby je nutné provést kvantitativní analýzu širších územních vztahů. Vhodným nástrojem jsou územní indikátory napomáhající porozumění procesům probíhajícím v okolí měst a umožňující návrh odpovídajícího managementu. Územní indikátory byly aplikovány na souboru obcí v zázemí města Brna. Analyzované území je tvořeno homogenizovaným prstencem obcí navazujících na periferie města Brna (celkem 95 obcí a měst).
Vavrouchova.pdf | přidáno dne 11.4.2013

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) & Obec Dolní Břežany.

Soubor specializovaných map je tvořen třemi kapitolami, které jsou zpracovány v různé úrovni prostorové podrobnosti a tedy i v rozdílném kartografickém měřítku. První část je věnována především hodnocení dopadů procesu suburbanizace na úrovni obcí celé České republiky. Druhá část je zacílena na území Pražského metropolitního regionu, resp. jeho suburbánní zóny. Třetí část mapového souboru je zaměřena na hodnocení retrospektivního a perspektivního vývoje spádového území obce Dolní Břežany. Celý soubor je doplněn uceleným analytickým textem.
[ více >>] | přidáno dne 17.2.2013

REPASKÁ, G. (2012): Rezidencna suburbanizacia miest Nitrianskeho samospravneho kraja - empiricky priklad mesta Nitra.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. Nitra. 161 s.
Predložená vedecká monografia má za úlohu objasniť problematiku suburbanizácie na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja. V teoreticko-metodickej rovine je jej podstatou prediskutovanie, zhodnotenie a klasifikácia doterajších poznatkov o suburbanizácii. Táto rovina poskytuje aj metodický postup k riešenej problematike. Empirická rovina vychádza z vyčlenenia spádových regiónov miest (suburbánnych zón) Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe štatistických databáz migrácie. Súčasťou tejto roviny je aj subjektívny prieskum suburbanizácie a analýza motívov sťahovania sa mestského obyvateľstva na vidiek. Zvláštna pozornosť sa venuje suburbánnym procesom mesta Nitra – 5. najväčšieho mesta Slovenska.
Repaska_monografia.pdf (28 MB) | přidáno dne 11.11.2012
CÍLEK, V., LOŽEK, V. a kol. (2011): Obraz krajiny: Pohled ze středních Čech.
Praha, Dokořán, 310 s.

Knížka Obraz krajiny, pohled ze středních Čech je dílem širokého kolektivu autorů, které zastupuje dvojice Václav Cílek a Vojen Ložek. Vznikla po téměř desetiletém úsilí na základech dvou předchozích knih (Střední Čechy: Příroda, člověk, krajina a Vstoupit do krajiny: O přírodě a paměti středních Čech), od nichž se ale odlišuje svou koncepcí a přístupem. Ačkoliv by se z názvu mohlo zdát, že knížka pojednává pouze o středních Čechách, není tomu tak. Jejím hlavním tématem je krajina, ke které autoři přistupují ve třech fázích, které zároveň představují tři hlavní části knihy. V první části autoři čtenářům krajinu přibližují pomocí krátkých kapitol zaměřených na její různé aspekty a významy, v navazující části přiblížené ukazují na „případové studii“ krajiny středních Čech a v závěru pak krajinu komplexně propojují pomocí diskuze různých problémů s krajinou svázaných. Samotný text je doplněn kresbami Svatopluka Máchala, archivními i současnými černobílými fotografiemi, na několika místech je kniha obohacena několikastránkovými barevnými vstupy – především fotografiemi, ale i mapami.
[ více >>] | přidáno dne 6.9.2012

SÝKORA, L. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky.
Ústav pro ekopolitiku o.p.s., Praha. 191 s.
Pod relativně všeobecným názvem Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky se skrývá sborník složený z příspěvků, přednesených v rámci seminářů „Udržitelný rozvoj městských aglomerací“ pořádaných Ústavem pro ekopolitiku, které postupně proběhly během let 2001 a 2002. Za největší přednost této publikace lze označit pluralitu pohledů, z kterých je na problematiku suburbanizace nahlíženo.
[ více >>] | přidáno dne 10.3.2011
HNILIČKA, P. (2005): Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů.
Era, Brno, 131 s.

Kniha architekta Pavla Hniličky je v současnosti asi nejvýraznějším publikačním počinem věnujícím se tématice suburbanizace na hranici mezi popularizační a odbornou formou. Termín "sídelní kaše" se velmi rychle uchytil v médiích a pronikl jako synonymum anglického výrazu urban sprawl i mezi širší veřejnost. Hlavní zásluhou Hniličkovy knihy je tak bezesporu medializace a upozornění na problematiku suburbanizace v České republice. Kniha je svým charakterem i způsobem zpracování fundovanou esejí o vybraných aspektech suburbanizace ve Spojených státech, Evropě a spíše okrajově také o suburbanizaci české. Řada názorů autora se opírá především o vlastní originální myšlenky zpracované do tří hlavních kapitol knížky s názvy Exodus na předměstí, Hustota osídlení a Tvorba místa.
[ více >>] | přidáno dne 3.12.2009

GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (2008): Rezidenční suburbanizace v postkomunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost.
IVRIS Papers 08/02. Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
Jeden z mála sociologických textů věnovaných výzkumu suburbanizace, který byl v poslední době zpracován s využitím empirického terénního výzkumu (viz také Potočný, 2006, Bernard 2006, Vobecká, Kostelecký, 2007). Text se skládá z následujících částí: Problematika suburbanizace - teoretická perspektiva, Předválečné kořeny sídlištního bydlení v Československu, Poválečné sídlištní bydlení v Československu, Současnost residenční suburbanizace - Brněnsko, Závěr.
[ více >>] | přidáno dne 17.9.2009
GANS, H. (1967): The Levittowners. Ways of Life and Politics in a New Suburban Community.
The Penguin Press, London.

V roce 1958 se sociolog Herbert Gans přestěhoval se svou ženou do Levittownu v New Jersey. Byli tak mezi prvními 25 rodinami, které přišly do zcela nově postaveného městečka, vzdáleného sedmnáct mil od Philadelphie. Ve své knize "The Levittowners" detailně seznamuje čtenáře s místní suburbánním rozvojem a popisuje výsledky svého dvouletého pozorování utváření místního společenského a politického života.
[ více >>] | přidáno dne 6.8.2009

Vobecká, J., Kostelecký, T. (eds): Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna.
Sociologické studie 07:8, 60 s.
Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou.
[ více >>] | přidáno dne 8.1.2009
OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 96 s.

Tato publikace je určena především těm, kteří mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel a krajiny v zázemí českých měst. Zodpovědných aktérů je v současnosti velké množství - od těch, kteří rozhodují o umístění nových staveb, přes pracovníky všech úrovní státní správy a samosprávy, až po výzkumné a pedagogické instituce, které vštěpují zásady správného nakládání s prostředím budoucím odborníkům.
[ více >>] | přidáno dne 6.11.2008

KONTULY, T.; TAMMARU, T. (2006) : Population subgroups responsible for new urbanization and suburbanization in Estonia
European Urban and Regional Studies 13, č. 4, s. 319-336
Kontuly a Tammaru se v článku zabývají kvantitativní analýzou migračních dat mezi cenzy 1989 a 2000 v Estonsku. Využívají teoretického podložení konceptu životního cyklu měst (van den Berg) a diferenciální urbanizace Geyera a Kontulyho, které jsou v teoretické části zběžně rozebrány.
POTOČNÝ, T. (2006): Lidé na okraji. Případová studie satelitního městečka.
IVRIS Working papers. FSS MU. Brno

Názvem Lidé na okraji tituloval Tomáš Potočný případovou studii vybraného suburbia v zázemí Prahy. V samotném článku však využívá pojmu satelitní městečka, který je více rozšířen ve veřejném diskurzu. Autor si klade za cíl zachytit každodenní život obyvatel v suburbiu se zvláštním zřetelem na nově příchozí obyvatele. Pro podložení svého přístupu využívá autor dvou perspektiv.
FISHMAN, R. (1987): Bourgeois Utopias: the Rise and Fall of Suburbia
Basic Books. New York
Fishman popisuje zrod prvních suburbií kolem Londýna v průběhu 18. století. Londýn byl v té době největší světovou metropolí, která dosáhla v roce 1800 jednoho miliónu obyvatel a jako první překonala bariéry středověkého města. Hlavními aktéry suburbánního rozvoje byly příslušníci vyšší střední třídy obchodníků, která dosáhla kritického počtu i finančních zdrojů, aby byla schopna uzpůsobit uspořádání města svým vlastním potřebám.
FRIEDERICI, P. (1999): The Suburban Wild.
The University of Georigia Press. Georgia, 125s.

Friederici popisuje přírodu na předměstí Chicaga a její proměny během jednoho ročního období. V knize popisuje zbytky přírodě blízkých ekosystémů obklopených urbánními plochami. Kniha má spíše povahu esejí, přesto lze v ní nalézt inspiraci a pojmenování celé řady problému, které přináší rostoucí tlak člověka na přírodu.