VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA

Stavba určená pro veřejnou infrastrukturu (technickou a dopravní infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství) zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu nebo k ochraně území obce (kraje, státu). Musí být vymezena ve vydané územně plánovací dokumentaci.