ZASTAVĚNÉ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Zastavěným územím se rozumí území souvisle zastavěné nebo jinak technicky upravené pro potřeby obce. Nezastavěné území jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného nebo zastavitelného území.