ÚSES (Územní systém ekologické stability)

Zkratka pro Územní systém ekologické stability, což je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny. Jejím cílem je uchovat vysokou produktivitu a ekologickou stabilitu krajiny. Součástí ÚSES mohou být např. meze bránící erozi půdy, vodní toky a plochy, lesy, aleje stromů působící jako větrolamy aj.