TEORIE \\\ Úvod do problematiky a obecná témata


[ zpět ]
SUBURBANIZACE
 \\\ CO TO JE A JAKÉ MÁ PODOBY?
 \\\ Martin Ouředníček

Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o typický proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji našich měst. Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí, které vzniklo jako složenina z latinského základu urbs znamenající město a předpony sub, která označuje umístění vedle, za nebo pod městem.

Kromě suburbanizace se v obcích v blízkosti větších měst odehrává i další suburbánní rozvoj - tedy procesy, aktivity a jejich změny, které se odehrávají v zázemí měst, nejsou ovšem primárně způsobeny a nesouvisí s odlivem lidí, kapitálu, daní nebo funkcí z jádrových měst. K nejviditelnějším projevům suburbánního rozvoje patří stavební aktivita či oživení ekonomických funkcí a společenských aktivit v příměstských obcích. Můžeme také říci, že suburbanizace představuje jeden z procesů suburbánního rozvoje, jehož zdrojovou oblastí je jádrové město.

Suburbanizací vznikají areály nové výstavby označované jako satelitní městečka (suburbia), nákupní nebo průmyslové zóny. Tyto lokality můžeme zjednodušeně rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy: rezidenční (obytná) a komerční (pracovní a obslužná). V případě rezidenční suburbanizace sledujeme především výstavbu nového bydlení v zázemí města a postupný odliv lidí z jádrového města do nových rodinných (v poslední době i bytových) domů v okolních obcích. Rezidenční suburbanizace má mnoho forem, které se liší podle rozsahu nové výstavby, charakteru bydlení, lokalizace zástavby, architektury i ceny domů.

Rezidenční suburbanizace v obci Jesenice u Prahy na okraji Průhonického parku
Foto: Martin Ouředníček

 Komerční suburbanizace u dálnice D1 v Říčanech u Prahy
Foto: Martin Ouředníček

V zázemí českých měst můžeme v současnosti objevit jak levné domy na velmi malých pozemcích umístěné na volných plochách uvnitř obce, tak izolované "přepychové zámky" daleko od vesnické zástavby. Za nejméně udržitelnou formu prostorového růstu měst je obecně považován tzv. urban sprawl. Pouze zřídka můžeme v české krajině objevit zcela nová izolovaná sídla vzniklá suburbanizací na "zelené louce". Tím se významně liší vývoj osídlení v České republice zejména od amerických měst, kde většina suburbánních sídel vznikla bez jakékoli návaznosti na starší osídlení.

Také komerční suburbanizace má zřetelné projevy, zejména ve výhodně lokalizovaných místech podél hlavních dopravních tahů. Některé funkce se pomalu přelévají z centrálních částí měst do perifernějších lokalit nebo zcela mimo území města. Většina nových areálů komerční výstavby je budována na místě původních polí tzv. "na zelené louce" (greenfield). Typickými funkcemi, které se od počátku 90. let stěhují z měst do jejich zázemí jsou logistické areály, hypermarkety a další obchody, částečně i výroba a zábava.


CHCI VĚDĚT VÍCE:

LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I, SZCZYRBA, Z. (2001): Transformace příměstské krajiny. Urbanismus a územní rozvoj 4, č. 4, str. 15-21.
OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In: Sýkora, L. ed.: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku. Praha. Str. 39-54.
SÝKORA, L. ed. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku. Praha.

INFORMACE NA WWW:

CÍLEK, V., BAŠE, M. (2005): Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu
http://www.vesteckazvonicka.cz/files/active/0/Suburbanizace%20pra%C5%BEsk%C3%A9ho%20okol%C3%AD..pdf

Heslo Suburbanization na Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Suburbanization
Počet obyvatel nových domů v obci Hlušovice severně od Olomouce převyšuje původní populaci
Foto: www.obechlusovice.cz

 

[ zpět ]