PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE XI. - Únětice
Obec (městská část): Únětice
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Praha
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: severozápadní okraj obce
Typ nové výstavby: rezidenční[ zpět ]

Charakteristika obce

Obec Únětice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ. Leží v nadmořské výšce 240 - 260 m n. m. asi 8,5 km severozápadně od centra Prahy v údolí Únětického potoka. Obec sousedí jak s katastrálním územím Prahy, tak s chráněným územím Tichého údolí.


Obr. 1: Poloha obce Únětice

Zdroj: www.mapy.cz


Díky blízkosti a dobrému dopravnímu spojení je Praha střediskem, kam řada obyvatel Únětic jezdí do škol a do zaměstnání. Obec Únětice pořádá různé kulturní aktivity, které lákají i řady Pražanů. Okolí obce nabízí zajímavé tras pro výlety. Z pamětihodností je zde možné obdivovat například kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli sv. Jana Nepomuckého nebo Špejchar, který dříve sloužil k uskladnění obilí. V současnosti má Špejchar v nájmu spolek, který se snaží o obnovu únětické kultury a jehož záměrem je vybudovat v něm muzeum (www.unetice.cz).


Obr. 2 Špejchar

Zdroj: www.unetice.cz


Vývoj počtu obyvatel

Celkový počet obyvatel se v obci Únětice mezi lety 1991 až 2008 zvýšil (viz tabulka 2). Od roku 2001 je celkový přírůstek obyvatel spojen jak s kladným migračním saldem tak i s přirozeným přírůstkem (viz obrázek 3). Mezi přistěhovalými osobami převažují lidé v produktivním věku. Lidé se do Únětic, stejně jako do ostatních suburbií, stěhují především za lepším životním prostředí a kvalitnějším bydlením (Demografický, sociální a ekonomický vývoj Středočeského kraje).


Tabulka 1: Demografické charakteristiky obce Únětice k 31.12.2008

Počet obyvatelCelkemŽenyMuži
Ve věku 0-14994851
Ve věku 15-64443224219
Ve věku 65 +733736
celkem615309306

Zdroj: ČSÚ

Migrační přírůstek zásadně ovlivňuje věkovou strukturu obce. Oproti roku 1991 se vlivem migrace zvýšil počet obyvatel v produktivním věku téměř o polovinu. V roce 2008 tvořili lidé ve věku 15-64 let 72 % z celkového počtu obyvatel obce (viz tabulka 2). Stěhování mladých lidí do obce má a bude mít i v blízké budoucnosti za následek nárůst počtu dětí v únětické populaci. Přestože se podíl dětí stále postupně zvyšuje, tvoří osoby do 15 let věku pouze 16 % z celkového počtu obyvatel obce (rok 2008). Počet obyvatel v postproduktivním věku je relativně stabilní. V roce 2001 (viz tabulka 2) podíl seniorů nepatrně převažoval nad dětskou populací. V současné době převažuje podíl dětské složky nad seniory. To dokazuje, že věková struktura populace obce je v současnosti mladší než populace v České republice, na což má vliv již zmíněná příznivá věková struktura přistěhovalých osob.


Tabulka 2: Věkové složení populace Únětic

rok1991 2001 2008 
 Počet obyvatelv %Počet obyvatelv %Počet obyvatelv %
0-14902171159916
15-64254603387044372
65+791972157312
celkem423100481100615100

Zdroj: ČSÚ


Obrázek 3: Vývoj hrubé míry přirozeného přírůstku, hrubé míry migračního salda a hrubé míry celkového přírůstku v obci Únětice mezi lety 1971 -2008

Poznámka: hmpp - hrubá míra přirozeného přírůstku, hmms - hrubá míra migračního salda, hmcp - hrubá míra celkového přírůstku.

Zdroj: ČSÚ


Nejvíce obyvatel Únětic (39 %) dosáhlo neúplného středoškolské vzdělání. Další dvě skupiny, které jsou v obci zastoupeny vyšší měrou jsou obyvatelé se základním vzděláním a obyvatelé s maturitou. Vysokoškolské vzdělání má pouze 12 % obyvatel (SLDB 2001).


Vývoj bytové výstavby

Počet domů v Úněticích neustále roste (viz tabulka 3). Zatímco v roce 1930 bylo v Úněticích 94 domů, v roce 2001 jich bylo postaveno o 57 více. Od roku 1970 roste jejich počet průměrnou rychlostí 20 domů za rok. V roce 2006 byl změněn územní plán a došlo k vyjmutí některých pozemků ze zemědělského půdního fondu (Změna územního plánu č. 5 2006). Vyjmuté parcely jsou nyní připraveny k zastavění. Lze tedy očekávat, že výstavba nových domů bude v Úněticích i nadále pokračovat. Rozčlenění výstavby Únětic do zón podle stáří a převažujícího typu zástavby je uvedeno v následující části práce (viz obrázek 4).


Tabulka 3: Vývoj počtu domů v Úněticích mezi lety 1930-2001

rok 1930 1950 1970 1980 1991 2001
počet domů 94 109 91 113 131 151

Poznámka: V roce 1930 a 1950 se jedná o domy obydlené i neobydlené. V roce 1970, 1980, 1990, 2001 se jedná pouze o domy trvale obydlené.

Zdroj: ČSÚ


Zóna A

Jak je patrné jíž z Císařských otisků map pocházejících z první poloviny devatenáctého století, jedná se o historické území obce. Podíl zachované historické zástavby je v současné době minimální, z velké části došlo k přestavbě a k "modernizaci" původních domů. V tomto území se nachází také několik novostaveb. Zástavba se rozprostírá ve svahu kolem kostela, dále podél původní cesty a podél potka.

Zóna B

Na tomto území se nachází malý počet předválečných stavení z období před 2. světovou válkou. Většina obytných domů byla postavena v období socialismu. Některé z nich byly v současné době opraveny či přestavěny. Novostavby se zde nachází pouze dvě. V letech 1960 - 1980 bylo ve východní části tohoto území postaveno pět řadových domů. Datum výstavby těchto domů byl zjištěn z rozhovoru s obyvateli obce

Zóna C

V této části obce se nachází nová rezidenční výstavba. Bytová výstavba se začala na původně zemědělské orné půdě rozrůstat po roce 2000. V současné době se zde stále staví. Kromě rodinných domů jsou zde vybudovány i tři bytové domy.

Zóna D

Jedná se o zemědělskou půdu, která byla při změně územního plánu v roce 2006 vyjmuta ze zemědělského půdního fondu (Změna územního plánu č. 5 2006). Půda je nyní rozparcelována a připravena k rezidenční výstavbě.


Obrázek 4: Vymezení zón výstavby v obci ÚněticeLegenda:

Poznámka: Novostavba I - novostavby v zónách A a B. Novostavba II - nové domy v zóně D postavené v letech 2008-2009. Řada z nich je stále nedostavěná.

Zdroj: www.mapy.cz, vlastní šetření


Hodnocení umístění nové rezidenční zástavby

Již z pohledu na obrázek 4 je patrné, že nová zástavba je více rozvolněná než zástavba ve starších částech obce. Zóna C vznikla zastavěním zemědělské půdy s malou sklonitostí. Naproti tomu většina plochy zástavby v zónách A a B se nachází buď na poměrně svažité půdě nebo v údolí Únětického potoka. V současnosti tvoří rezidenční zóna C se zbytkem obce relativně kompaktní celek. Rozšiřování rezidenční zástavby bude pravděpodobně v budoucnu spojeno s dalším záborem zemědělské půdy. Nově vzniklé obytné zóny budou zároveň vzdálenější od středu obce a budou prostorově méně navazovat na ostatních částí obce.


Účelový fond rozvoje bydlení

Fond bydlení obce Únětice vznikl na základě obecní vyhlášky v roce 1991. Fond byl vytvořen v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce. Slouží k poskytování půjček na zvelebení bytových a rodinných domů v obci, u kterých je více jak 50 % plochy určeno k bydlení. Má několik příjmů, např.: půjčky ze státního rozpočtu, prostředky z rozpočtu obce, dary sponzorů nebo splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných domů. Půjčky mohou občané získat na základě výběrového řízení (www.unetice.cz).


Tabulka 4: Vybrané podmínky použití finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení

Zdroj: www.unetice.cz


Vybavenost obce službami a infrastrukturou

Obyvatelé obce Únětice jsou v rámci veřejné dopravy odkázáni pouze na autobusovou dopravu. V obci jsou tři autobusové zastávky. Frekvence spojů je v ranních a odpoledních hodinách 30 minut, v poledních a večerních hodinách šedesát minut. Cesta z Únětic do zastávky Praha - Dejvice trvá 23 minut (www.idos.cz).

V obci se nachází obchod s potravinami, hostinec Sokolovna a vinárna. V provozu je také kadeřnictví a mateřská škola. Pro sportovní a kulturní vyžití slouží občanům nově zrekonstruovaná sokolovna. Další kulturní význam má pro obec občanské sdružení Kravín, které funguje v bývalých prostorách kravína. V obci také funguje veřejná knihovna, která umožňuje přístup k internetu (www.unetice.cz).

Obec je členem Sdružení obcí postižených provozem letiště, kde je cílem omezení negativního vlivu na život našich občanů (www.unetice.cz).


Tabulka 5: Vybavenost obce službami a infrastrukturou

Železnice Ne
Hromadná doprava Autobus (Pražská integrovaná doprava)
Potraviny Ano
Zdravotnické zařízení Ne
Pošta Ne
Mateřská škola Ano
Základní škola Ne
Kanalizace Ano
Vodovod Ano
Plynofikace Ne

Zdroj: ČSÚZdroje:

  • Český statistický úřad [online]. Dostupné z http://www.czso.cz
  • Demografický, sociální a ekonomický vývoj Středočeského kraje v letech 2000 až 2004, ČSÚ, Praha.
  • Dvořák, V. Z historie Únětic [online]. Dostupné z [http://www.unetice.cz/Unetice.asp?Menu=Obec].
  • Počet obyvatel [online]. Český statistický úřad. Dostupné z [http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/o/13-2105-05-v_letech_2000_az_2004-3_1_pocet_obyvatel].
  • Podklady pro územní plánování - Změna územního plánu číslo 5 (2006): Obecní úřad Únětice [online]. Dostupné z [http://www.unetice.cz/Unetice.asp?Menu=Urad].
  • Podklady pro územní plánování - Využití pozemků (2009): Obecní úřad Únětice [online]. Dostupné z [http://www.unetice.cz/Unetice.asp?Menu=Urad].
  • Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001, ČSÚ, Praha.
  • www.mapy.cz
  • www.unetice.cz


Autorky záznamu:
B. Havlíčková,
Z. Kopecká,
H. Křepelková
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
suburbanizace@centrum.cz

[ zpět ]