PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE X. - Nupaky
Obec (městská část): Nupaky
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Praha
Typ nové výstavby: rezidenční, z části komerční[ zpět ]


Poloha a charakteristika obce

Obec Nupaky leží v bývalém okresu Praha-východ, jihovýchodně od Prahy, poblíž 8. km dálnice D1 vedoucí z Prahy do Brna. Napojení na dálnici je od obce vzdáleno pouze asi 4 km, 5 km východně od Nupak leží město Říčany.

Zdroj: www.mapy.cz


Existence obce je doložena k roku 1380. V 2. polovině 20. století, konkrétně v letech 1960-1990 byly Nupaky připojeny k obci Čestlice. Od roku 1990 jsou Nupaky samostatnou obcí. V obci dochází v poslední době k rozsáhlé výstavbě nových domů, což má za následek vzrůstající počet obyvatel. Součástí obce je také komerční zóna Nupaky.

Zdroj: www.nupaky.info; ČSÚ


Vývoj počtu obyvatel

Graf č. 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel od roku 1991, kdy se Nupaky oddělily od obce Čestlice. Zpočátku počet obyvatel klesal, od roku 1997 docházelo k mírnému nárůstu, který se postupně změnil na nárůst poměrně rapidní. Největší přírůstek můžeme vidět během roku 2008, kdy se počet obyvatel v obci téměř zdvojnásobil od předešlého roku. Nynější počet obyvatel, 590 osob, tvoří přibližně 7,5 násobek počtu obyvatel z roku 1991.


Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Nupaky v letech 1991-2008

Zdroj: ČSÚ

Pozn. : Počty obyvatel jsou k 31.12.


Hlavní podíl nárůstu počtu obyvatel tvoří kladné migrační saldo, jehož hodnota je téměř totožná s hodnotou celkového přírůstku (graf č. 2). S nárůstem počtu obyvatel úzce souvisí výstavba nových rezidenčních domů na území obce. Zkoumaná lokalita je lákavá hlavně pro obyvatele Prahy, kteří se chtějí přestěhovat z rušné Prahy do klidného prostředí a zároveň chtějí mít možnost do Prahy dojíždět, což jim kromě osobní dopravy umožňuje i městská hromadná doprava, která obcí prochází.


Graf č. 2: Vývoj hrubých měr přirozeného přírůstku, migračního salda a celkového přírůstku v obci Nupaky v letech 1991-2008

Zdroj: ČSÚ

Pozn. : Hmpp-hrubá míra přirozeného přírůstku, Hmms-hrubá míra migračního salda, Hmcp-hrubá míra celkového přírůstku


Obec se díky velkému množství přistěhovalých obyvatel omladila. Index stáří se oproti hodnotě 84 z roku 2001 výrazně zmenšil na hodnotu 23 v roce 2008. Nejvíce přibylo lidí ve věkové skupině 15-64 let, kteří tvoří přes 80 % všech obyvatel. Ostatních obyvatel procentuelně ubylo, a to hlavně obyvatel ve věku 65 a více let (tabulka č. 1).


Tabulka č. 1: Struktura obyvatel podle věku v obci Nupaky v roce 2001 a 2008

Zdroj: ČSÚ


Rezidenční výstavba

Na základě podkladů z roku 1995 a 1998 byl zpracován v roce 1998 koncept územního plánu obce Nupaky. Tento koncept byl obecním zastupitelstvem schválen 17. října 2001. Hlavním důvodem pro zpracování územního plánu byla skutečnost, že pro obec Nupaky nebyla do této doby zpracována žádná územní dokumentace. Došlo k tomu hlavně z důvodu výrazného rozrůstání obce (výstavba nových domů, komerční zóny, infrastruktury).

Nová bytová zástavba se nachází mezi dálnicí a starou zástavbou obce (obrázek č. 1). Ve staré části obce se nachází cca 60 stavení. V jižní části od staré zástavby se rozvíjí výstavba úsporných rodinných domů CANABA. V západní části pak probíhá projekt Sluneční brána, další výstavba komplexu rodinných domů.


Obrázek č. 1: Lokality nové výstavbyTabulka č. 2: Vývoj počtu postavených domů v obci Nupaky

Zdroj: ČSÚ, terénní šetření 14.12.2009


Komerční zóna

Součástí obce je také komerční zóna Nupaky. Nachází se strategicky podél dálnice D1. Vzhledem k růstu pracovních příležitostí právě v této komerční zóně se předpokládá, že míra urbanizace obce Nupaky se bude nadále zvětšovat. Dalším předpokladem je propojení s komerční zónou Průhonice-Čestlice. Komerční plochy určené k zástavbě se stanou významným faktorem pro rozvoj celé obce.


Obrázek č. 2: Komerční zóna Nupaky

Zdroj: www.mapy.idnes.cz


Klidová oblast Rouby

Obec do budoucna počíta s realizací odpočinkové, klidové a sportovní zóny Nupaky. Zeleň v okolí obce je výrazně ovlivněna novou zástavbou, dopravou, inženýrskou infrastrukturou a střety s obytnou funkcí sídel. Asi největší dopady na kvalitu životního prostředí přináší dálnice D1. Zvyšuje jak podíl zplodin silničního provozu, tak podíl prašnosti a hluku. Odpočinková zóna ROUBY bude navazovat na rybník Kučerák a bude využívat zeleně podél rybníka. Ke zvýšení atraktivity lokality se zde začínají budovat dětská hřiště. Bohužel některá stávající hřiště tak atraktivní nejsou a zasloužila by menší rekonstrukci.


Vybavenost obce službami a infrastrukturou


Tabulka č. 3: Vybavenost obce

Zdroj: ČSÚ, terénní šetření 14.12.2009


V obci je zavedena autobusová doprava, linka č 385 (Opatov-Mukařov) tudy projíždí přibližně každou hodinu (o víkendech každé 2 hodiny) od 5 do 22 hodin. Železniční doprava obec neprotíná, nejbližší vlaková zastávka se nachází v obci Kolovraty. V obci není obchod s potravinami, pouze pekárna a cukrárna, která je součástí Golf Hotelu Club u Věže. Ve staré části se nachází restaurační zařízení (Hospoda u Dřevorubce). Lokalita je atraktivní pro rodiny s malými dětmi, funguje zde Mateřská škola Klubíčko a od listopadu 2008 je v provozu Dětský klub Věžička, který organizuje setkání dětí ve věku 0-5 let. Dále je zde realizována výstavba dětských hřišť.


Autor záznamu:
K. Benáčková,
M. Čejková,
P. Kudrnová
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
suburbanizace@centrum.cz

[ zpět ]