PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE IX. - Benice
Obec (městská část): Benice
Kraj: hlavní město Prah
Typ nové výstavby: rezidenční[ zpět ]


Proměny ve výstavbě a zajištění služeb MČ Praha - Benice

Městská část Praha-Benice leží na jihovýchodním okraji hlavního města a částí svého katastrálního území sousedí se Středočeským krajem. Benice jsou součástí hlavního města Prahy od roku 1974 a správním obvodem městské části (MČ) Praha 22 od roku 2001.


Populační vývoj a demografické charakteristiky

Počet obyvatel obce Benice se od prvního sčítání lidu v roce 1869 až do roku 1921 pohyboval kolem 250. V meziválečném období vzrostl jejich počet na více než 450, poté opět klesal. Od roku 1990 do současnosti dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel, a to především v důsledku přistěhování nových obyvatel.

Mezi lety 2000 a 2008 došlo v Benicích k poklesu podílu dětské složky na celkové populaci, v předchozím desetiletí se zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel městské části. I tyto změny lze přisuzovat právě probíhající suburbanizaci.


Obrázek 1: Vývoj počtu obyvatel Benic v letech 1869 až 2008.

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005


Obrázek 2: Základní charakteristiky MČ Praha Benice v roce 2008.

Zdroj: www.praha-benice.cz


Služby v obci

Veškeré služby se nacházejí v centrální části MČ. Na návsi sídlí Úřad městské části Praha Benice, ve stejné budově ordinuje také praktický lékař pro děti a dorost. Jednou za 2 týdny je zde k dispozici služebna městské policie hlavního města Prahy a jednou týdně místní knihovna. Vyjma Úřadu MČ jsou všechny tyto služby v provozu v odpoledních až večerních hodinách.

Na návsi se nachází také budova bývalé Jednoty. Prodejna zde ale byla uzavřena . V lednu 2008 byl v centru MČ nedaleko zrušené Jednoty zřízen z dotace Magistrátu hlavního města Prahy Benický krámek. Ten je otevřen od pondělí do soboty a zajišťuje základní zboží pro občany Benic, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět za nákupy do okolí. Důležitým prvkem je blízkost nákupních zón v Uhříněvsi a Čestlicích s širokou škálou obchodů.

V jižní části obce nabízí své služby čtyřhvězdičkový hotel Park Holiday (viz mapa, oblast D), v jehož komplexu se nachází kongresový sál a několik menších salonků, venkovní hřiště i kryté sportovní haly, bazén nebo wellness centrum. K hotelu patří také restaurace a uvnitř komplexu bary či vinný sklep. Pořádají se zde kulturní a společenské akce jako vernisáže nebo módní přehlídky pro členy hotelového klubu. Celý hotelový komplex je obehnán plotem a jako celek působí dojmem odlišného (a izolovaného) světa od toho, v kterém žijí původní obyvatelé Benic.

V Benicích jsou činné nejméně dva zájmové spolky: Sdružení dobrovolných hasičů Praha-Benice, který sídlí v hasičské zbrojnici na návsi, a TJ Sokol Benice, věnující se fotbalu. V letech 2007 a 2008 zorganizovalo občanské sdružení Be Nice sázení stromků v okolí MČ, jehož se zúčastnili jak starousedlíci tak i noví obyvatelé Benic.


Doprava

Městská část Praha-Benice spadá do systému Městské hromadné dopravy. Do MČ zajíždí autobus číslo 265 na trase Depo Hostivař/Nádraží Uhříněves - Lipany - Kolovraty ve zhruba hodinových intervalech, v době ranní a odpolední špičky jsou intervaly půlhodinové. V čase, kdy se nepředpokládá dojížďka do zaměstnání a škol, je preferována doprava do sousední Uhříněvsi s možností přestupu na jiné autobusové linky do Prahy. Do MČ zajíždí v pracovních dnech také školní autobus, který sváží děti z menších obcí v okolí do šestitisícové Uhříněvsi.

Pro projekty výstavby nových domů napojení na hromadnou dopravu není určující (viz mapa) a počítají spíše s individuální dopravou.


Výstavba

Nejstarší zástavba MČ je tvořena budovami z 19. století a 1. pol. 20. století. Tyto budovy lze od sebe odlišit nejen podle architektury, ale i podle kumulace funkcí (obytná, hospodářská…). V 70. letech došlo k výstavbě jednoposchoďových domů na volných parcelách v centrální části. V souvislosti s rozvojem subrubanizace v 90. letech byla v Benicích realizována výstavba uceleného projektu řadových a samostatných rodinných domů (RD). Výstavba proběhla na JZ okraji města, kde se původně vyskytovala orná půda. Výstavba pokračovala i po roce 2000 a to nejen uceleným projektem v ulici U Císařské cesty, kde byly postaveny řadové domy, ale i individuální výstavbou, jejímž znakem je relativní architektonická pestrost a odlišnost od obytných souborů. Individuální výstavba je realizována často na volných parcelách v oblasti staré zástavby, ale vyhýbá se záplavovému území Pitkovického potoka.


Obrázek 3: Mapa obce Benice.


V posledních letech byly realizovány projekty Nový Svět a U Císařské cesty. Projekt Nový Svět se skládá ze dvou etap výstavby. Při první etapě (viz mapa, oblast A) bylo postaveno 8 RD. Jedná se o lukrativnější objekty s průměrnou rozlohou pozemku 1100 m2 a cenou přibližně 20 mil. Styl staveb je značně odlišný od výstavby 90. let. Cílem bylo vytvořit moderní domy s nádechem českého venkova, aby se nevytvořil architektonicky izolovaný nesourodý prvek zástavby. To se projevuje střídmostí exteriérů a nevýraznými barvami. Stavby reagují na současné trendy ekologické šetrnosti - úspory energií, použití dešťové vody na zavlažování zahrad. Cílem navrhovatelů bylo vytvořit dojem, že domy zde stojí již po staletí, ale tomu odporuje funkce - je pouze obytná, nikoli i hospodářská. Druhá etapa (oblast B) čítající 40 parcel pro samostatné a řadové domy a dvojdomy není dosud dostavěna, i přes předpokládané datum dokončení listopad 2008. Jelikož jsou domy určeny k prodeji jako hrubé stavby, je možné udělat individuální úpravy při dokončování a tím zajistit vizuální pestrost.

Projekt U Císařské cesty (oblast C) je zaměřen na výstavbu dvojdomů a řadových domů, jejichž cena je výrazně nižší (cca 7. mil). Velikosti parcel jsou v porovnání s první etapou Nového Světa menší - řadový má cca 250 m2 a dvojdomek cca 800 m2.


Obrázek 4: Výstavba domů a bytů v Benicích podle období.

Zdroj: SLDB 2001, www.praha-benice.cz


Budoucnost výstavby

Další výstavba se podle navrhovaného územního plánu hl. města Prahy dá očekávat v lokalitě u Císařské cesty a na jižním a jihozápadním okraji, tj. pokračování v lokalitě Nový Svět. V obou případech jsou k pozemkům vyvedeny přípojky inženýrských sítí a napojení cest. Pozemky na jižním okraji Benic jsou dle katastru nemovitostí ve vlastnictví investora projektu Nový Svět.

Limitujícím prvkem pro další výstavbu může být hluk v blízkosti železniční trati Praha - Benešov a biokoridor okolí Pitkovického potoka, který je součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Dalším limitem může v budoucnu být přehuštění výstavby a projevy desurbanizace. V posledních letech se ovšem lukrativnost oblasti zvyšuje, což lze doložit zvýšením orientační ceny pozemků na cenové mapě Prahy, kde došlo místy až k dvojnásobnému meziročnímu zvýšení ceny a v roce 2010 se pohybují v rozmezí 3000 až 4500 Kč/m2.


Zdroje:

  • ČÚZK [online]. Dostupné na: [8. 1. 2010].
  • Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 [online]. Dostupné na: [28. 12. 2009].
  • Městská část Praha 22. 2005 [online]. Dostupné na: [8. 1. 2010].
  • Městská část Praha Benice [online]. Dostupné na: [8. 1. 2010].
  • Nový svět Benice [online]. Dostupné na: .[7. 1. 2010].
  • Portál hlavního města Prahy [online]. Dostupné na: [8. 1. 2010].
  • Praha a Středočeský kraj - území intenzivních vztahů 2000 - 2008 [online]. Dostupné na: [8. 1. 2010].
  • Svoboda-Williams : Prague estate agents [online]. Dostupné na: [7. 1. 2010].
  • Vybrané údaje podle 57 pražských městských částí [online]. Dostupné na: [28.12.2009].

Autor záznamu:
M. Koropecká,
J. Nemeškal,
I. Přidalová
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
suburbanizace@centrum.cz

[ zpět ]