PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE IV. - Jesenice u Prahy
Obec (městská část): Jesenice
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Praha
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: bytová výstavba ve všech částech obce
Typ nové výstavby: rezidenční[ zpět ]


Vybrané údaje o obci (městské části) a lokalitě

UkazatelObec
(městská část)
Lokalita
část obce
Lokalita
část obce
Lokalita
část obce
Lokalita
část obce
NázevJeseniceHorní JirčanyJeseniceOsniceZdiměřice
Kód (obce, městské části, zsj) 05861 1 05860058611132711328
Rozloha1 752 ha
Počet obyvatel (3.3. 1991)1 7581781 050416114
Počet obyvatel (31.12.2007) 2 4754121 469453141
Počet obyvatel (17.3.2008) 5 119××××
Počet trvale obydlených domů (1991) 4295723211030
Počet trvale obydlených domů (2001) 64213334312046
Podíl osob se základním vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
18,5%××××
Podíl osob s vysokoškolským vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
13,5××××
Podíl obyvatel nad 75 let
v roce 2001
4%××××
Zdroj: www.czso.cz

Poloha obce

Obec Jesenice leží v jižním zázemí Prahy, asi dva kilometry od jejích administrativních hranic. Její atraktivita je spojena s dobrým dopravním spojením s hlavním městem. Díky dobré dopravní poloze a blízkosti se stala důležitou imigrační obcí pro mnoha obyvatel hlavního města.

Podkladová mapa: http://geoportal.cenia.cz

Historie výstavby

Obec se díky své poloze a dobrému dopravnímu napojení stala jednou z nejrychleji a nejintenzivněji osídlovaných obcí v pražském zázemí. Výstavba započala v druhé polovině 90. let, kdy do obce přicházeli první přistěhovalci. Byli to většinou rezidenti s vysokým socioekonomickým statusem a v obci si nechávali stavět na velkých osamocených pozemcích luxusní vily schované za vysokými ploty.


Foto: M.Ouředníček

Druhá, výrazně masivnější, vlna suburbanizace a příchodu nových obyvatel do obce Jesenice je spojena s novými finančními možnostmi (hypotéční úvěry, možnosti stavebního spoření i koupěschopnost obyvatelstva) řady obyvatel střední třídy a s rostoucí nabídkou volných pozemkům pro výstavbu rodinných domů. Většina původních rezidentů obce prodala své pozemky velkým stavebním společnostem, které rychle reagovaly na vysokou poptávku po rodinném bydlení v relativně příjemném prostředí nedaleko Prahy. Do roku 2001 bylo v obci postaveno přes 300 nových bytů.

Vývoj počtu nových bytů v Jesenici (1991 - 2005)
Rok1991199719981999200020012002200320042005
Počet bytů v obci67886187487794510101043113013851588
Zdroj: Puldová (2006) - SLDB 1991, SLDB 2001, Interní data za bytovou výstavbu v letech 1997 - 2004 (CSÚ 2005b), dotazníkové šetrení Ouředníček (2004)

Přibližně od roku 2002 můžeme v celém zázemí Prahy pozorovat další výrazný rozvoj nového bydlení, nejinak tomu bylo i v obci Jesenice. I zde se začínají kromě projektů na výstavbu rodinných domů realizovat projekty výstavby vícepodlažních bytových domů.

Vymezení nové výstavby v části obce Jesenice

ZDROJ: Ortofoto mapa - www. seznam.cz,, Foto: K. Susová

Obci Jesenice tvoří čtyři části obce a šest sídelních jednotek. Každá část je tvořena starým jádrem obce, které vytváří přirozené centrum. V části obce Jesenice (jak je možné vidět z předcházejícího snímku) je zastoupení staré a nové zástavby zhruba stejné. Jádro tvoří původní domy a centrum v okolí ulice Budějovická plní funkci obslužnou. Nachází se zde obchody, restaurace, pošta, budova obecního úřadu i společenské centrum. Plochy komerčního využití jsou většinou podél větších komunikací na okrajích obce. V části obce Osnice, Horní Jirčany i Zdiměřice převažuje nová zástavba a plní funkci téměř výhradně obytnou. Z tohoto pohledu jsou tedy jednotlivé obecní části rozdílné. Existují rozdíly i socioekonomickém statusu nových rezidentů. To dokazují i následující snímky zachycující bydlení v části Osnice.


Foto: K.Susová

Podle oficiálních statistik, se v Jesenici zvýšil počet obyvatel v důsledku suburbanizace téměř trojnásobně. Tento fakt s sebou přináší řadu negativních důsledků. Z nich je důležité zmínit hlavně problém dopravního a s ním spojeného hlukového a smogového zatížení na celém území obce. Jesenicí prochází hlavní tepna spojující Prahu a její jižní zázemí (komunikace 603 - Budějovická) a silnice propojující obce v jižním zázemí (101). Jesenice se tak stává tranzitní pro řadu automobilů osobní i nákladní dopravy, což má spolu s vysokou mobilitou místních obyvatel za následek každodenní přehlcení místních komunikací a zhoršenou neprůjezdnost celé obce. Zastupitelstvo se v loňském roce rozhodlo k zákazu průjezdu nákladní automobilové dopravy, která neslouží pro obsluhu obce. Toto nařízení má přispět částečnému řešení tohoto problému. Odlehčení dopravy v obci by mohlo také přispět dokončení vnějšího městského okruhu v roce 2010, ovšem již dnes zaznívá z většiny okolních obcí obava ze zhoršení již tak tragického stavu na místních komunikacích.


Foto: K.Susová

S rostoucím počtem obyvatel rostou i nároky na občanskou vybavenost. Ačkoli byla v obci vybudována řada zařízení sloužící k trávení volného času a rozšířila se nabídka služeb, občanská vybavenost obce zůstává nedostatečná. Nejpalčivějším problémem pro místní občany je nedostatečná kapacita mateřských škol a školy základní. Ačkoli byla budova místní ZŠ v minulých letech rozšířena a zrekonstruována, byla zřízena kapacita škol mateřských a otevřeno nové mateřské centrum, poptávka rodičů po umístění svých dětí stále převyšuje nabídku. V budoucnu může naopak dojít k převrácení trendu, kdy dětí školního věku bude ubývat a obec bude muset řešit opačný problém - jak naložit s nedostatečně využitou budovou základní školy.


Foto: K.Susová

Suburbanizace přinesla obci i řadu pozitiv. Mezi ně patří například rozšíření služeb v obci (nové obchody, restaurace, společenské centrum, připravované sportovní centrum), rozšíření možnosti zapojení do společenského a komunitního života obce (společenské a sportovní akce, spolky a sdružení různého zaměření, nabídka zájmových kroužků pro děti). V neposlední řadě je to například i vyšší zapojení nových rezidentů do veřejného dění v obci.

Autor záznamu:
K.Susová
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
suburbanizace@centrum.cz

[ zpět ]