PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE II. - Květnice
Obec (městská část): Květnice
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Prahy
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: Nad Vesným rybníkem, Za Mlýnem, U Průhonu, Nad Rybníkem, Na Ladech (Květnice III) a Ke Slušticím
Typ nové výstavby: rezidenční

[ zpět ]


Zdroj: www.kvetnice.info

Vybrané údaje o obci (městské části) a lokalitě

UkazatelObec
(městská část)
NázevČestlice)
Kód (obce, městské části, zsj)564 982
Rozloha284 ha
Počet obyvatel (3.3. 1991)115
Počet obyvatel 2001120
Počet obyvatel (1.1.2007)602
Podíl osob se základním vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
21%
Podíl obyvatel nad 75 let
v roce 2001
5%
Zdroj: www.czso.cz

Poloha obce

Obec Květnice se nachází ve Středočeském kraji, východně od Prahy, přibližně 3 km jihozápadně od Úval. Obec neleží na železnici, nejbližší železniční spojení do Prahy je možné z Úval, kudy rovněž prochází silnice č. 12 Praha-Kolín. Do budoucna se plánuje přeložka silnice I/12 jižně od Úval, která bude znamenat rychlejší spojení na Prahu nejen pro obec Květnice.

Podkladová mapa: http://geoportal.cenia.cz

Umístění lokality nové výstavby v obci

Většina nových lokalit rezidenční výstavby se nachází v extravilánu mezi Květnicí a Sibřinou. V návrhu páté změny územního plánu se objevují další lokality nové výstavby ve východní části obce Květnice - Nad Rybníkem a U Průhonu.
I.+II. Nad Vesným rybníkem,
III. Za Mlýnem
IV. Nad Rybníkem
V. U Průhonu
Zdrojk: www.kvetnice.info; www.mapy.cz

Ortofotomapy obcí Květnice a Sibřina
1| 2002-2003


2| aktuální snímek


Historie výstavby

Již na počátku 90. let 20. století bylo s oblastí okolo rybníka v Květnici s přilehlým statkem směrem k Sibřině a k sídlišti Rohožník počítáno jako s rezidenční zónou v územním plánu. V roce 2002 došlo k vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu a k jejich rozparcelování. Pozemky se začaly prodávat v tomtéž roce a do roku 2004 jich bylo prodáno celkem 185. Do rozsáhlé developerské činnosti se pustilo sdružení Spokojené bydlení a několik dalších firem. V realitních inzertních novinách byla inzerována Květnice jako oblast největší rezidenční developerské činnosti v okolí Prahy. Protože došlo ke konkurzu společnosti stavějící inženýrské sítě v lokalitě Nad Vesným rybníkem, převzala její činnost společnost, která v roce 2004 započala investiční činnost v lokalitě Za Mlýnem. V průběhu roku 2004 společnost převzala veškerá práva a povinnosti od sdružení Spokojené bydlení. Dokončovací práce na inženýrských sítích ovšem vázly a dodnes nastávají problémy. Developerem byly přislíbeny rovněž některé objekty občanské vybavenosti jako např. sportoviště, obchodní centrum aj., které zatím nebyly zrealizovány.

Zdroj: www.kvetnice.cz

Vybavenost obce službami a infrastrukturou

ŽelezniceNe (nejblíže v Úvalech)
Hromadná dopravaAutobus (do Klánovic a na Depo Hostivař)
Praktický lékařNe
PoštaNe
Mateřská školaNe
Základní školaNe
KanalizaceAno
VodovodAno
PlynofikaceAno


Důsledky a problémy nové výstavby pro obec

Nová výstavba pro obec znamená nejen nárůst daňových příjmů související se zvýšením počtu obyvatel, ale také více starostí. Do lokality se sice stěhuje obyvatelstvo s vyšším sociálním statusem vyvíjející aktivitu v oblasti rozvoje obce, ale nárůst počtu obyvatel rovněž znamená nutnost zajištění více služeb souvisejících s občanskou vybaveností. Došlo ke sporům s developerem nových lokalit, který přislíbil výstavbu obchodního centra, obecního úřadu, zdravotního střediska, restaurace, víceúčelové sportovní haly aj. Mimo obecního úřadu, který se přestěhoval do nových prostor nic z tohoto výčtu nebylo zrealizováno. V současnosti v obci není vůbec žádná občanská vybavenost (lékař, školka, škola, obchod). V lokalitě Nad Vesným rybníkem nebyly dlouho dokončeny finální povrchy komunikací, chybělo veřejné osvětlení, chodníky ze zámkové dlažby, zelené pásy a vjezdy na pozemky. Protože ani po několika jednáních nebylo dosaženo nápravy, bylo podáno trestní oznámení.


Zdroj:http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/

Rezidenční výstavba v Květnici znamená několikanásobné zvýšení počtu obyvatel obce. Dosud se díky výstavbě počet obyvatel obce od roku 2001 téměř zešestinásobil (v roce 2001 - 118 obyvatel, v roce 2007 - 602). Pokud bude veškerá plánovaná výstavba realizovaná, bude obec čítat přes 3000 obyvatel. Ovšem v současnosti probíhá projednání změny územního plánu a mělo by dojít k vynětí dalších prostorů ze zemědělského půdního fondu. To by znamenalo další nárůst počtu obyvatel. Masová výstavba pro obec znamená vyšší nároky na občanskou vybavenost. V novém projektu ale nejsou vyčleněny žádné volné plochy využitelné v budoucnu jako veřejná prostranství, dětská hřiště či jako možnost pro investice do služeb. Občané obce, zejména pak členové občanského sdružení Květnice II, se brání další výstavbě a argumentují již teď nedostačující technickou a sociální infrastrukturou v obci. Obec nemá dostatečné kapacity vodovodu ani pro stávající povolenou lokalitu Ke Slušticím. Kapacita ČOV je rovněž nedostačující. Při další výstavbě hrozí přetížení přístupové silnice, která má nedostačující šířku.

Jedním z dalších problému je špatné napojení na městskou hromadnou dopravu v Praze. Obec přispívá na dvě autobusové linky Pražské integrované dopravy, i přesto je frekvence autobusů nedostačující a mnoho obyvatel raději použije osobní automobil.

Problémem může být rovněž to, že se noví obyvatelé nenahlásí k trvalému pobytu do obce, a tak na ně obec nezíská finance, které by potom mohla investovat do zlepšení podmínek pro život v obci.
Zdroj: www.kvetnice.info

Občanská aktivita v obci

V roce 2005, kdy v lokalitě Nad Vesným rybníkem došlo k průtahům při dokončování inženýrských sítí, vzniklo občanské sdružení Květnice II (http://www.kvetnice.info/index.html). Sdružení zastupuje zájmy občanů v lokalitě ve věci dokončení infrastruktury a dále chce podporovat koncepční rozvoj obce. Účastní se řízení, v nichž se rozhoduje o využití krajiny (investiční záměry a územní plány), a zároveň se účastní jednání týkajících se záležitostí služeb (odvoz odpadků, výkon správy a údržby komunikací a inženýrských sítí, pečovatelská služba, doprava MHD, další občanská vybavenost). Z dalších bodů stanov tohoto sdružení zmiňme spolupráci s regionálními rozvojovými agenturami, spolupodílení se na získávání dotačních prostředků z fondů EU (např. pro vybudování mateřského centra, mateřské školky, klubu důchodců atd.), navazování kontaktů s podobnými sdruženími v jiných regionech.

Jedním z počinů sdružení bylo pozvání televize, která natočila reportáž o problémech s developerem "Virtuální silnice" odvysílané 25.5.2006 (Občanské judo, TV Nova). Další z aktivit občanského sdružení je petiční akce proti dalšímu rozšiřování zastavitelných ploch v obci. Důvodem nesouhlasu s pátou změnou územního plánu je nevratný zásah do klidové zóny doposud venkovského charakteru, nerespektování ochrany životního prostředí v biokoridoru, kapacitně nedostačující infrastruktura, občanská vybavenost a dopravní dostupnost pro navrhovanou lokalitu.

Autor záznamu:
Bc. Iva Kuncová
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
ivakuncova@centrum.cz

[ zpět ]